English version below.

  Zgodnie z zapisami Regulaminu przyznawania prawa do zamieszkania w DS PG Uczelniana Komisja Stypendialna (zwana dalej UKS) informuje:

  1. W I etapie przyznano 1425 miejsc, co stanowi 100% wszystkich miejsc dostępnych dla studentów w tym etapie w Domach Studenckich PG,
  2. Aby otrzymać miejsce w DS należało uzyskać minimum -12,675 pkt. (tj. dochód na osobę w rodzinie musiał być mniejszy bądź równy: 2253,50 zł (dla osób mieszkających w DS) lub 1753,50 zł (dla osób nie mieszkających w DS).

  Lista, wspomniana w §12 ust. 6, została stworzona przez UKS na podstawie „oblegania” danego akademika w preferencjach studentów i wygląda następująco: DS 3, DS 9, DS 8, DS 6, DS 4, DS 1, DS 11, DS 10, DS 7, DS 2,

  UWAGA!

  1. Odwołania od decyzji w sprawie przyznania prawa do zamieszkania w Domach Studenckich składamy za
   pośrednictwem danej Wydziałowej Komisji Stypendialnej w terminie do 06.06.2018 r.
  2. Do 16.07.2018 r. należny opłacić kaucję gwarancyjną. Niewpłacenie kaucji jest jednoznaczne z rezygnacją z przyznanego miejsca w Domu Studenckim (osoby, które maja już opłaconą kaucje nie
   muszą robić tego ponownie).
   1) Kaucja musi być wpłacona na indywidualny numer konta bankowego dostępny dla każdego studenta w portalu mojaPG;
   2) W tytule przelewu należy wpisać – kaucja;
   3) Wysokość opłaty – 200 zł.
  3. Studenci, którzy otrzymali miejsce w Domu Studenckim (DS) zobowiązani są do zakwaterowania się najpóźniej do 4 października 2018 r. Po tym terminie studenci tracą prawo do zamieszkania w DS na okres co najmniej jednego roku akademickiego, a dodatkowo wpłacona kaucja nie będzie podlegać zwrotowi (nie dotyczy osób, które pisemnie powiadomiły administrację DS o późniejszym przyjeździe).
  4. Kwaterowanie osób, którym przyznano miejsca w DS rozpoczyna się 28 września 2018 r.
  5. Studenci, którzy chcą zrezygnować z prawa do zamieszkania w Domu Studenckim, powinni zgłosić ten fakt pisemnie do OKS (Odwoławcza Komisja Stypendialna, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk) w terminie do 3 września 2018 r. W przypadku złożenia rezygnacji wpłacona kaucja będzie podlegać zwrotowi.
  6. Od 2 lipca 2018 r. do 3 września 2018 r. osoby, które:
   1) Nie ubiegały się o miejsce w DS we wcześniejszych etapach;
   2) Ubiegały się o miejsce we wcześniejszych etapach, ale go nie otrzymały;
   3) Otrzymały niepreferowany DS;
   będą mogły wziąć udział w V turze rozdziału miejsc w Domach Studenckich (więcej informacji dostępnych jest na stronie Działu Spraw Studenckich: https://pg.edu.pl/dzial-spraw-studenckich/v-tura2018

  Wyniki rozdziału miejsc znajdują się TUTAJ

  WAŻNE: przed zadawaniem pytań prosimy zapoznać się z objaśnieniami i informacjami na końcu załączonego pliku. W przypadku braku numeru albumu na liście, pomimo złożenia w terminie kompletnych dokumentów, prosimy o kontakt bezpośrednio z Wydziałową Komisją Stypendialną, która przyjmowała wniosek.


  Results of the distribution of places in the Student Houses of the Gdańsk University of Technology for
  the academic year 2018/2019 – 30/05/2018

  In accordance with the provisions of the Regulations for granting the right to reside in the GUT Dorm, the
  University Scholarship Commission (hereinafter referred to as the UKS) informs:

  • At this stage, 1425 places were awarded, which is 100% of all places available to students at this stage in
   PG Student Housing,

  The list mentioned in §12 para. 6, was created by the UKS on the basis of „interest in the dorm” in student
  preferences and looks as follows:
  Dorm 3, Dorm 9, Dorm 8, Dorm 6, Dorm 4, Dorm 1, Dorm 11, Dorm 10, Dorm 7, Dorm 2,

  WARNING – READ CAREFULLY!!!

  1. If you do not agree with the UKS decision – you have the right to appeal. Appeals are submitted via the Faculty Scholarship Committee until 06.06.2018.
  2. Until 16.07.2018, it is necessary to pay a guarantee deposit. Failure to pay a deposit is tantamount to resignation from the granted place in the Student’s House (people who already have paid bails do not have to do it again).
   1) The deposit must be paid into an individual bank account number available to each student on the MojaPG portal;
   2) In the title of the transfer, enter – a deposit;
   3) The amount of the fee – PLN 200.
  3. Students who have received a place in the Student’s House (DS) are obliged to stay until October 4, 2018.
   After this date, students lose their right to reside in the DS for a period of at least one academic year, and the deposit will not be subject to refundable (not applicable to persons who notified the DS administration in writing of their later arrival).
  4.  Accommodation of people who have been granted seats in the DS begins on September 28, 2018.
  5. Students who want to resign from their right to reside in the Student’s House should report this fact in writing
   to the OKS (Odwoławcza Komisja Stypendialna, G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk) by September 3, 2018. In In the event of resignation, the deposit paid will be refundable.
  6. If you have not applied for a place in a student dormitory for the next academic year (eg because you forgot)
   or You want to receive another Student House:
   From July 2, 2018 to September 3, 2018, you can take part in the 5th round of the distribution of places in the Student’s Houses (more information is available on the Student Affairs Department page:
   https://pg.edu.pl/dzial-spraw-studenckich/home).

  The results are shown HERE

  Opublikowano: środa, 30 Maj 2018 | w kategorii Socjalne

  Używając naszą stronę akceptujesz politykę cookies. więcej informacji

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close