W dniu 18.11.2015 r. Prorektor ds. Kształcenia dr hab. inż. Marek Dzida, prof nadzw. PG zatwierdził, zaproponowane przez Uczelnianą Komisję Stypendialną, progi oraz kwoty stypendiów, które będą obowiązywały w roku akademickim 2015/2016.

  Opublikowano: środa, 18 Listopad 2015 | w kategorii Stypendia

  Dnia 28 września 2015 r. weszło w życie Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 25/2015 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej.

  Opublikowano: środa, 30 Wrzesień 2015 | w kategorii Stypendia

  W terminie do 15 października 2015 r. studenci mogą składać wnioski o przyznanie stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego na rok akademicki 2015/2016.

  Student składa wniosek elektronicznie poprzez generator wniosków dostępny na stronie Urzędu Marszałkowskiego (zostanie uruchomiony na dniach). Wniosek dodatkowo musi zostać wydrukowany, a następnie opatrzony pieczęcią Wydziału oraz pieczęcią i podpisem Dziekana w Części – Potwierdzenie danych zawartych we wniosku.

  Student zobowiązany jest dostarczyć wniosek do urzędu osobiście lub za pośrednictwem poczty.

  Więcej informacji dostępnych jest na stronie urzędu.

  Opublikowano: wtorek, 29 Wrzesień 2015 | w kategorii Stypendia

  W terminie do 15 października 2015 r. Rektorzy uczelni mogą składać wnioski o przyznanie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2015/2016.

  Zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom, stypendium na dany rok akademicki może być przyznane studentowi, który zaliczył rok studiów w poprzednim roku akademickim i uzyskał w danym roku akademickim wpis na kolejny rok studiów przewidziany w planie studiów albo został przyjęty na studia drugiego stopnia oraz uzyskał w okresie studiów:
  1. wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane z odbywanymi studiami,
  2. wybitne osiągnięcia w sporcie.

  Od tego roku przy ocenie wniosku nie jest brana pod uwagę średnia ocen, a osiągnięcia naukowe muszą być związane z odbywanymi studiami.
  Dodatkowo student do wniosku musi załączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na zamieszczenie jego imienia i nazwiska – w przypadku przyznania stypendium – na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra, który przyznał stypendium.

  Student składa wypełniony wniosek o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia w swoim dziekanacie,
  w terminie określonym przez dziekanat.

  Wnioski o stypendium ministra powinny być dokładnie i szczegółowo wypełnione wg instrukcji zamieszczonej na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

  Student nie może przesłać wniosku do Ministerstwa indywidualnie. Nie może tego również uczynić w jego imieniu Dziekan ani dziekanat.

  Wypełniony przez studenta wniosek, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Wydziału i podpisany przez dziekana, przesyłany jest ministrowi wyłącznie przez rektora uczelni.

  Wszystkie niezbędne informacje oraz wzory wniosku dostępne są na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

  Opublikowano: poniedziałek, 20 Lipiec 2015 | w kategorii Stypendia

  Wszyscy studenci, którzy są zainteresowani złożeniem podania o przyznanie stypendium Prezydenta Miasta Gdańska, powinni złożyć odpowiedni wniosek do Dziekanatu. Dziekanaty do 9 października 2015 r. przekażą wszystkie wnioski  do Działu Spraw Studenckich.

  Aby otrzymać stypendium należy spełniać kryteria określone w § 1 Regulaminu. Wysoka średnia nie gwarantuje przyznania stypendium, bardzo ważnymi są też inne kryteria. Szczególnie ważna jest działalność na rzecz Miasta Gdańsk.

  Student do wniosku o przyznanie stypendium powinien dołączyć:

  1. Dokument potwierdzający zameldowanie na pobyt stały w Gdańsku (zaświadczenie zameldowania z Wydziału Spraw Obywatelskich UM, z zaznaczeniem, od kiedy osoba ubiegająca się o stypendium jest zameldowana w Gdańsku).
  2. Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dowodu osobistego.

  Informacje dostępne są na stronie Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

  Opublikowano: poniedziałek, 13 Lipiec 2015 | w kategorii Stypendia

  W dniu 7.11.2014 r. Prorektor ds. Kształcenia dr hab. inż. Marek Dzida, prof nadzw. PG zatwierdził, zaproponowane przez Uczelnianą Komisję Stypendialną, progi oraz kwoty stypendiów, które będą obowiązywały w roku akademickim 2014/2015.

  Opublikowano: piątek, 7 Listopad 2014 | w kategorii Stypendia

  Od 1 października 2014 r. obowiązuje nowy Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej.
  Prosimy o zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami.

  Załącznik:

  Opublikowano: piątek, 3 Październik 2014 | w kategorii Stypendia

  W terminie od 25 sierpnia do 31 października 2014 r. studenci mogą składać wnioski o przyznanie stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego na rok akademicki 2014/2015.

  Zasady przyznawania stypendiów uległy zmianie.

  Student składa wniosek elektronicznie poprzez generator wniosków dostępny na stronie Urzędu Marszałkowskiego. Wniosek dodatkowo musi zostać wydrukowany, a następnie opatrzony pieczęcią Wydziału oraz pieczęcią i podpisem Dziekana w Części – Potwierdzenie danych zawartych we wniosku.

  Student zobowiązany jest dostarczyć wniosek do urzędu osobiście lub za pośrednictwem poczty.

  Więcej informacji dostępnych jest na stronie urzędu.

  Załączniki:

  Opublikowano: poniedziałek, 18 Sierpień 2014 | w kategorii Stypendia

  W terminie do 15 października 2014 r. Rektorzy uczelni mogą składać wnioski o przyznanie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki  2014/2015.

  Przepisy dot. stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów – Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym

  art. 173 ust. 1 pkt 4: „Student może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w formie:

  • stypendium ministra za wybitne osiągnięcia”

  art. 178: „Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia przyznaje studentom minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego na wniosek rektora uczelni zaopiniowany przez radę podstawowej jednostki organizacyjnej, a w przypadku uczelni nieposiadającej podstawowej jednostki organizacyjnej – przez senat uczelni”

  Każdy wniosek wymaga opinii rady podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni. Opinia rady danego wydziału powinna dotyczyć wyłącznie kryteriów przyznania stypendium wskazanych w rozporządzeniu, co oznacza, iż rada może negatywnie zaopiniować wnioski niezawierające wybitnych osiągnięć.Rektor uczelni przekazuje Ministrowi jedynie pozytywnie zaopiniowane wnioski.

  Czytaj Więcej…

  Opublikowano: czwartek, 10 Lipiec 2014 | w kategorii Stypendia

  Stypendia Rektora:
  Średnia brana pod uwagę w procesie przyznawania punktów:
  Studenci 1. semestru: średnia z ostatniego roku studiów I stopnia (7 semestr LUB 5 i 6 semestr) Studenci 3. semestru: średnia z ostatniego roku studiów (1 i 2 semestr) Studenci 2. semestru: średnia z ostatniego roku studiów (7 semestr I stopnia i 1 semestr II stopnia)

  Stypendia socjalne, specjalne:
  1. Jeżeli zrekrutowałeś się na ten sam wydział na którym byłeś na I stopniu to wystarczy złożyć wniosek o przedłużenie stypendium (8i, 8j)
  2. Jeżeli nie studiowałeś na wydziale, na którym teraz jesteś: musisz złożyć komplet dokumentów.

  Przenoszenie się w ramach kierunków międzywydziałowych (na tym samym stopniu kształcenia): Student ma obowiązek pisemnie poinformować o  przeniesieniu: WKS/OKS ds. sR wydziału na którym był oraz WKS/OKS ds. sR wydziału na który się przeniósł.

  Termin składnia wniosków/podań itp. upływa 10 marca

  Opublikowano: wtorek, 25 Luty 2014 | w kategorii Stypendia

  Używając naszą stronę akceptujesz politykę cookies. więcej informacji

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close