Zasady ubiegania się o dofinansowanie ze środków SSPG:

  1. Podstawą rozpatrzenia wniosku jest prawidłowe wypełnienie formularza i przedłożenie wszystkich wymaganych dokumentów.

  2. Wnioski o dofinansowanie należy składać do 15 dnia każdego miesiąca, z wyłączeniem lipca, sierpnia i grudnia, ale co najmniej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem przedsięwzięcia.

  3. Wnioski są rozpatrywane zwykle w terminie do 7 dni roboczych. Wnioski związane z okresowym i zbiorowym uwzględnieniem w kalendarzu w uchwalonym kalendarzu składania dokumentów Zastępca ds. Finansowo-Gospodarczych rozpatruje w terminie 14 dni roboczych. Zastępca ds. Finansowo-Gospodarczych może na podstawie regulaminu składania konkretnych wniosków wyznaczyć inny termin ich rozpatrzenia lecz nie dłuższy niż 30 dni kalendarzowych.

  4. Zastępca ds. Finansowo-Gospodarczych może zmniejszyć kwotę dotacji lub jej nie przyznać, jeśli stwierdzi niegospodarność lub niecelowość wydatków.

  5. Wszelkie wnioski o dofinansowanie są składane za pośrednictwem Elektronicznego Systemu Finansowania w systemie eSSPG.

  6.W formie papierowej do biura Zarządu SSPG należy złożyć:

   • podpisany wniosek
   • zgodę na przeprowadzenie przedsięwzięcia (w przypadkach, gdy jest wymagana),
   • opinie Działu Zamówień Publicznych (z wyjątkiem kosztów wymienionych w punkcie 7.) wraz z badaniem rynku,
   • zatwierdzone przez Radców Prawnych PG wzory umów (w przypadkach, gdy są wymagane).

  7. Niżej wymienione rodzaje kosztów są finansowane bez potrzeby konsultowania ich z Działem Zamówień Publicznych (DZP):

   • bilety PKP, PKS,
   • opłaty konferencyjne,
   • usługi gastronomiczne na terenie Trójmiasta – przetarg DSS,
   • usługi gastronomiczne poza terenem Trójmiasta,
   • noclegi poza terenem Trójmiasta,
   • koszty obciążane notą wewnętrzną PG.

  We wszelkich przypadkach zaleca się kontakt Zastępcą Przewodniczącego SSPG ds. finansowo – gospodarczych.

  8. Poprawnie złożony wniosek wymaga kolejno akceptacji:

   • Przewodniczącego SSPG / Zastępcy Przewodniczącego SSPG ds. finansowo – gospodarczych,
   • Kierownik DSS,
   • Prorektora ds. kształcenia.

  9. Wszystkie faktury muszą być wystawiane na kwoty nie wyższe niż te uwzględnione w składanym wniosku. Dane do rachunków:

  Politechnika Gdańska
  Samorząd Studentów
  ul. Narutowicza 11/12
  80-233 Gdańsk
  NIP: 584–020–35–93

  10. Prawidłowo wystawiona faktura VAT powinna zawierać:

   • dane identyfikujące dokument: numer, data wystawienia,
   • strony kupna – sprzedaży: dostawcę i odbiorcę,
   • specyfikację przedmiotu transakcji: nazwę towaru lub usługi, ilość, cenę, wartość,
   • dane do rozliczenia obowiązujących podatków,
   • podsumowania: cyframi i słownie,
   • informacje o uzgodnionych terminach i formie zapłaty (data wystawienia najpóźniej w dniu inicjatywy studenckiej, data sprzedaży musi być datą inicjatywy studenckiej),
   • informacje dodatkowe: sposób odbioru, miejsce dostawy i inne.

  Uwaga! Studenci nie są uprawnieni do podpisywania jakichkolwiek dokumentów w imieniu Uczelni bez posiadania stosownego upoważnienia jej Władz.

  11. Etapy rozliczania wniosku:

   • opisanie dokumentów numerem wniosku, którego dotyczy dany dokument (XXX/201X/ESF/SSPG),
   • załączenie do dokumentów listy uczestników zawierającej imiona, nazwiska, numery indeksów oraz nazwy wydziałów,
   • złożenie dokumentów w Biurze DSS (Bratniak, pok. 205) do 7 albo 14 dni od dnia zakończenia wydarzenia oraz ich kserokopii w Biurze Zarządu SSPG (Bratniak, pok. 216)
   • złożenie sprawozdania (finansowego oraz z wydarzenia) w ciągu 14 dni od zakończenia wydarzenia (jednak nie później niż do 21 grudnia)w Biurze DSS (Bratniak, pok. 205) oraz ich kserokopii w Biurze Zarządu SSPG (Bratniak, pok. 216) . Sprawozdawać się musi osoba podana we wniosku jako „osoba rozliczająca”. Nie zaakceptowanie sprawozdania skutkuje brakiem możliwości dalszego finansowania przedsięwzięć przez okres 12 miesięcy.

  Wszystkie etapy muszą odbyć się w terminie uwzględniającym 7-dniowy okres rozliczania dokumentów przez Kwesturę PG (w praktyce zalecane jest wykonanie tych czynności bezzwłocznie).

  12.  WRS,  które nie mają swoich regulaminów oraz organizacje studenckie i koła naukowe, które nie przedstawią swoich statutów (przy pierwszym składaniu wniosków w roku kalendarzowym) oraz sprawozdań finansowych oraz z działalności za rok poprzedni mają zawieszony dostęp do środków finansowych.

  13. W trakcie wakacji okres rozpatrywania wniosków jest mocno wydłużony, ze względu na to, iż jest to także okres urlopowy nie tylko dla studentów, ale też administracji Politechniki Gdańskiej. Rozpatrywanie wniosków w tym okresie może trwać ponad miesiąc. Dodatkowo, wszystkie sprawy należy kierować dodatkowo drogą elektroniczną, gdyż wtedy wielu z nas jest nieobecnych w mieście i będziemy w stanie dopiero pomóc, gdy uzyskamy wszelkie informacje drogą on-line.

  14. Wszystkie zasady ubiegania się o dofinansowanie z budżetu SSPG są opisane w Zarządzeniu

  Opublikowano: piątek, 7 Październik 2011

  Używając naszą stronę akceptujesz politykę cookies. więcej informacji

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close