Walczymy o #LepszeStudia!

Obóz Adaptacyjny Politechniki Gdańskiej - \"Adapciak 2014\"

Studencka Karta Rabatowa

Na skróty
Polecamy

18.08

Dyżur zamian przyznanych miejsc w Domach Studenckich - "głowa za głowę"

W dniu 08.09.2014 r w godzinach 10.00-13.00 odbędzie się, ostatni przed rozpoczęciem roku akademickiego,  dyżur zamiany przyznanych miejsc w Domach Studenckich „osoba za osobę”. Jeśli otrzymałeś miejsce w DS, które Cię nie satysfakcjonuje, należy na własną rękę znaleźć osobę chętną do zamiany i przyjść z tą osobą do Odwoławczej Komisji Stypendialnej (budynek Bratniak pok. 205) w godzinach dyżuru.

Koniecznie trzeba mieć przy sobie, do wglądu, dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty/prawo jazdy/paszport/legitymacja studencka).
Jeśli nie będziesz mógł stawić się na dyżurze osobiście, to możesz upoważnić pisemnie osobę trzecią do reprezentowania Cię w OKS.

Płeć nie ma znaczenia.

18.08

Stypendium Marszałka na rok akademicki 2014/2015

W terminie od 25 sierpnia do 31 października 2014 r. studenci mogą składać wnioski o przyznanie stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego na rok akademicki 2014/2015.

Zasady przyznawania stypendiów uległy zmianie.

Student składa wniosek elektronicznie poprzez generator wniosków dostępny na stronie Urzędu Marszałkowskiego. Wniosek dodatkowo musi zostać wydrukowany, a następnie opatrzony pieczęcią Wydziału oraz pieczęcią i podpisem Dziekana w Części – Potwierdzenie danych zawartych we wniosku.

Student zobowiązany jest dostarczyć wniosek do urzędu osobiście lub za pośrednictwem poczty.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie urzędu.

Załączniki:

14.08

Spotkanie tematyczne w Kaliszu

Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych UAM „Ad Astra” w Poznaniu  oraz Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

serdecznie zapraszają Studentów z Niepełnosprawnościami na spotkanie tematyczne w Kaliszu

Zjazd odbędzie się w dniach 26-28 września 2014r

w  Domu Studenckim UAM ul. Częstochowska 140a

Celem zjazdu jest wymiana doświadczeń między uczelniami, pogłębienie wiedzy z zakresu niepełnosprawności, integracja studentów z niepełnosprawnościami z całego kraju oraz zgłębienie tajemnic miasta Kalisza ;)

6.08

Obóz Adaptacyjny Politechniki Gdańskiej - "Adapciak 2014"
​​Adapciak jest dla pierwszorocznych studentów najlepszą okazją do integracji z ludźmi, którzy zaczynają swoją przygodę na studiach. Przez czas pobytu zapewnimy Wam prawdziwie studencką atmosferę, masę śmiechu, trochę ruchu, pierwszą “sesję”, a nawet przekażemy niezbędną wiedzę z zakresu praw i obowiązków studenta.

Chcesz pojechać?
Wraz z listem informującym o przyjęciu na studia przekażemy Tobie ulotkę ze szczegółowymi informacjami.

Nie masz z kim?
To nic! Na Adapciaku poznasz masę nowych znajomych, z którymi utrzymasz kontakt przez całe studia!

Co było w zeszłych latach?

Bungee
Koncert „RAHIM”, „BZZZT SOUND SYSTEM”
Tyrolka
Park Linowy
Gokarty
Warsztaty taneczne z tancerzami YOU CAN DANCE
Warsztaty fotograficzne
Warsztaty sztuk walki
Warsztaty Masażu
SILENT DISCO
Paintball
Imprezy tematyczne – (m.in. Hawajska, Sex Change Party)
Zawody integracyjne – „Skręta Wkręt”
Bieg na dezorientację
Chrzest
„Sesja”

I wiele innych!

​Zapraszamy do zapisów – więcej informacji na stronie sspg.pl/adapciak !

11.07

Kaucja Domy Studenckie - przypomnienie

Przypominamy, że do 15.07.2014 r. należny opłacić kaucję gwarancyjną za zamieszkanie w Domach Studenckich. Niewpłacenie kaucji jest jednoznaczne z rezygnacją z przyznanego miejsca w  Domu Studenckim.

Informacje dotyczące wpłacania kaucji dostępne są tu.

10.07

Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2014/2015

W terminie do 15 października 2014 r. Rektorzy uczelni mogą składać wnioski o przyznanie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki  2014/2015.

Przepisy dot. stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów – Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym

art. 173 ust. 1 pkt 4: „Student może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w formie:

 • stypendium ministra za wybitne osiągnięcia”

art. 178: „Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia przyznaje studentom minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego na wniosek rektora uczelni zaopiniowany przez radę podstawowej jednostki organizacyjnej, a w przypadku uczelni nieposiadającej podstawowej jednostki organizacyjnej – przez senat uczelni”

Każdy wniosek wymaga opinii rady podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni. Opinia rady danego wydziału powinna dotyczyć wyłącznie kryteriów przyznania stypendium wskazanych w rozporządzeniu, co oznacza, iż rada może negatywnie zaopiniować wnioski niezawierające wybitnych osiągnięć.Rektor uczelni przekazuje Ministrowi jedynie pozytywnie zaopiniowane wnioski.

9.07

Stypendia Prezydenta Miasta Gdańska na rok akademicki 2014/2015

Wszyscy studenci, którzy są zainteresowani złożeniem podania o przyznanie stypendium Prezydenta Miasta Gdańska, powinni złożyć odpowiedni wniosek do Dziekanatu. Dziekanaty do 9 października 2014 r. przekażą wszystkie wnioski  do Działu Spraw Studenckich.

Aby otrzymać stypendium należy spełniać kryteria określone w § 1 Regulaminu. Wysoka średnia nie gwarantuje przyznania stypendium, bardzo ważnymi są też inne kryteria. Szczególnie ważna jest działalność na rzecz Miasta Gdańsk.

Student do wniosku o przyznanie stypendium powinien dołączyć:

 1. Dokument potwierdzający zameldowanie na pobyt stały w Gdańsku (zaświadczenie zameldowania z Wydziału Spraw Obywatelskich UM, z zaznaczeniem, od kiedy osoba ubiegająca się o stypendium jest zameldowana w Gdańsku).
 2. Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dowodu osobistego.

Informacje dostępne są na stronie Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

8.07

Zwrot pilotów parkingowych

Przypominamy, że do dnia 31 lipca należy oddać do Działu Ochrony Mienia piloty do parkingów przy ul.Traugutta. Osoby, które ich nie zwrócą, nie otrzymają kaucji zwrotnej.

28.06

UWAGA STUDENCI mieszkający w akademikach oraz POZOSTAJĄCY NA WAKACJE AKADEMIKACH !

PONIŻEJ KILKA KWESTII ORGANIZACYJNYCH:

1) Osoby, które nie pozostają na wakacje prosimy o wykwaterowanie się zgodnie z kalendarzem roku akademickiego (poza sytuacjami osób zgłoszonych u kierownictwa).

2) Osoby, które otrzymały DS na wakacje (pobyt rozpoczynający się wraz z początkiem wakacji) prosimy o zakwaterowanie w jak najszybszym terminie, NAJPÓŻNIEJ do 3. lipca.

3) Ze względu na listę oczekujących na DS na wakacje prosimy o nieprzekładanie przeprowadzki, a w przypadku gdy ktoś wie, że nie będzie pozostawał w DS na wakacje mimo otrzymanego miejsca o zgłoszenie tego w portierni otrzymanego DS/ Radzie Mieszkańców / kierownictwu Osiedla.
NIE PRZETRZYMUJMY SZTUCZNIE MIEJSC !

4) Osoby, które chciały zostać na wakacje w DS, a nie otrzymały miejsca w akademiku mogą jeszcze przez tydzień WYJĄTYKOWO pozostać w swoim DS i na bieżąco dowiadywać się u kierownictwa czy zwolniły się jakieś miejsca.
Studencie ! W przypadku gdy pokój, w którym mieszkasz jest już zarezerwowany dla turystów – będziesz musiał przeprowadzić się do innego pokoju – prosimy o dowiadywanie się na portierni czy jest rezerwacja na TWÓJ pokój na najbliższy tydzień.

5) W późniejszym okresie wakacyjnym kwaterowanie zgodnie ze zgłoszonymi datami – jednak nie później niż w ciągu 2 dni od zgłoszonego terminu. Jeśli ktoś wie, że nie będzie mieszkał w DS prosimy o zgłoszenie tego faktu w portierni otrzymanego DS/ Radzie Mieszkańców / kierownictwu Osiedla.

26.06

V etap rozdziału miejsc w Domach Studenckich

Od 1 lipca 2014 r. do 10 września 2014 r. osoby, które:

 1. Nie ubiegały się o miejsce w DS we wcześniejszych etapach;
 2. Ubiegały się o miejsce we wcześniejszych etapach, ale go nie otrzymały;
 3. Otrzymały niepreferowany DS;

mogą wyrazić chęć uczestnictwa w V turze rozdziału miejsc w Domach Studenckich oraz podczas dyżurów w trakcie roku akademickiego 2014/2015.

Wszystkie osoby chętne, zobowiązane są do wypełnienia specjalnego podania oraz przesłanie go pocztą (Odwoławcza Komisja Stypendialna, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk) lub drogą elektroniczną na adres e-mail: oks@pg.gda.pl. Za datę dostarczenia uważa się datę wpłynięcia podania do OKS. Dodatkowo osoby, które we wcześniejszych etapach nie ubiegały się o przyznanie miejsca w DS, zobowiązane są do złożenia kompletu wymaganych załączników zgodnie z Regulaminem przyznawania prawa do zamieszkania w Domach Studenckich Politechniki Gdańskiej. Wymagane dokumenty dotyczą 2013 roku.

Pierwszeństwo w otrzymaniu miejsca w DS w V etapie oraz w trakcie roku akademickiego posiadają w następującej kolejności:

 1. Zamiejscowi studenci studiów stacjonarnych Politechniki Gdańskiej, którzy udokumentują swoje dochody.
  Kryterium przyznania miejsca w DS jest dochód na osobę w rodzinie studenta obliczany na podstawie złożonego podania o przyznanie miejsca w DS. Studenci mający najniższy dochód na osobę w rodzinie posiadają pierwszeństwo w otrzymaniu miejsca w DS.
  Jeżeli w czasie oczekiwania na przyznanie miejsca w DS sytuacja materialna rodziny studenta ulegnie zmianie, student ten jest zobowiązany udokumentować tę zmianę.
 2. Pozostali studenci Politechniki Gdańskiej;
 3. Inni studenci (dodatkowo wymagana jest zgoda Prorektora ds. Kształcenia).

17 września 2014 r. – miejsca w DS nierozdysponowane we wcześniejszych etapach będą przydzielone przez OKS studentom, którzy wyrażą chęć uczestnictwa w V turze. Osoby te zostaną powiadomione telefonicznie.

W trakcie trwania roku akademickiego 2014/2015 dyżury rozdziału wolnych miejsc w DS będą odbywały się dwa razy w tygodniu w OKS. Pierwszy dyżur odbędzie się nie wcześniej niż 7 października 2014 r. Dokładna informacja na ten temat pojawi się na początku roku akademickiego.

Załączniki:
- podanie o przyznanie miejsca w V turze rozdziału miejsc w Domach Studenckich

Partnerzy Studenckiej Karty Rabatowej

KwadratowaPanoramaKartcenterMy SchoolFreeballKalinkaPer?aGymnasion34artMarina WellnesFunmotionJogioCentrum U75 o'clockBefit ClubsBoboQEL WROTAkademosMyPhonePyra BarRebel.plYves Rocher

Używając naszą stronę akceptujesz politykę cookie. więcej informacji

Tak jak większość stron, używamy cookies, aby lepiej odpowiadać na Twoje oczekiwania w użytkowaniu serwisu (cookies to małe pliki tekstowe, które zapamiętują sposób, w jaki korzystałeś z naszej strony, a nie ciasteczka…). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

Zamknij